PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE O dárkový poukaz v hodnotě 500 do Lekarna.cz

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE O dárkový poukaz (dále jen „Pravidla“)

Účelem těchto Pravidel je úprava pravidel spotřebitelské soutěže O dárkový poukaz v hodnotě 500 do Lekarna.cz

(dále jen „Soutěž“).

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem Soutěže je společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., se sídlem: Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00, IČO: 256 29 646 (dále jen „Pořadatel“).

Pořadatel je provozovatelem FB stránky „Vibovit“  https://www.facebook.com/VibovitCZSK/ (dále jen „FB stránka“). Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli FB nevznikají ve spojení s touto Soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům Soutěže; společnost Facebook Inc. je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům Soutěže. Účastník Soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli Soutěže a nikoliv Facebooku.

2. Místo a Doba trvání Soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v období od 16.11. 2022 do 20. 11. 2022 23.59.

3. Kdo se může zúčastnit soutěže

 1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky nebo Slovenska, která má zřízen platný osobní účet na sociální síti Facebook (www.facebook.com), přičemž tento účet musí být veřejný, a která je fanouškem facebookového účtu „Vibovit CZSK“ (dále jen „soutěžící“).
 2. Účast v soutěži prostřednictvím Facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.
 3. Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k pořadateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se nepředá.
 4. Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.
 5. Soutěžící musí být uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání soutěže aktivní svůj Facebookový účet, zároveň tento soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku uvedená na https://cs-cz.facebook.com/legal/terms. V případě zániku Facebookového účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.
 6. Účast v soutěži je dobrovolná.
 7. V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

4. Mechanismus

Každý soutěžící, který splní podmínky účasti v Soutěži uvedené v těchto Pravidlech a vloží komentář pod soutěžní příspěvek na facebookovém profilu: VibovitCZSK (dále jen „Soutěžní příspěvek“) bude zaražen do slosování o výhru v Soutěži.

Každý soutěžící se může daného kola zúčastnit pouze jednou. V případě, že soutěžící v daném kole nevyhrál, může se zapojit do dalších soutěžních kol. Každý soutěžící může v rámci celé Soutěže vyhrát pouze jednou.

5.  Vyhodnocení Soutěže a výhra:

Soutěž má celkem 1 soutěžní kolo, v němž se bude soutěžit o 1x Voucher v hodnotě 500 do Lekarna.cz

Výherce bude vybrán prostřednictvím náhodného losování ze Soutěžících, kteří vloží komentář pod Soutěžní příspěvek (dále jen „Výherce“).

V případě, že se soutěže nezúčastní žádný soutěžící, propadá výhra ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším použití.

Pořadatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

Výhra bude doručena Výherci pouze na území České republiky a Slovenské republiky. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je v těchto Pravidlech stanovena.

6. Oznámení a předání výher

Nejpozději do pěti (5) dnů po skončení Soutěže, Pořadatel Soutěž vyhodnotí dle pravidel této soutěže a vyhotoví seznam Výherců, a prostřednictvím svého Facebookového účtu tento seznam zveřejní, s čímž soutěžící svojí účastí v Soutěži vyslovují svůj souhlas. V seznamu budou zejm. uvedena jména a příjmení výherců dle osobního Facebookového profilu pod kterým soutěžili.

Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže kontaktovat Pořadatele a zaslat mu prostřednictvím jeho Facebookového účtu přímou zprávu, v níž mu sdělí údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení a adresu). Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě, zanikne v případě tohoto Výherce nárok na výhru.

Nedohodne-li se Pořadatel s Výhercem v daném případě jinak, Pořadatel zašle Výherci výhru s využitím provozovatele poštovních služeb. Pořadatel zasílá výhry pouze v rámci území České republiky a Slovenska. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry. Všechny výhry budou distribuovány nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, pokud Pořadatel neurčí jinak s ohledem na průběh distribuce výher.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat. Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

7. Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti

Právním základem zpracování osobních údajů Výherce je souhlas a to konktrétně v rozsahu: jméno, příjmení a případně i adresa bydliště(dále jen „osobní údaje“), do databáze společnosti Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. se sídlem: Praha 5, Radlická 3185/1c, PSČ 150 00, IČO: 256 29 646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 56235, jakožto správci, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a Nařízením č. (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení“). Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů soutěžící poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry, jakožto i pro ochranu práv Pořadatele či práv třetích osob, např. pro případ soudního sporu týkajícího se soutěže. K těmto účelům budou obvykle využívány všechny zpracovávané údaje, a to na dobu tří (3) let. Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům.

Provozovatel zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

 1. dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů);
 2. provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb;
 3. v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb;
 4. na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

 1. Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje soutěžících a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
 2. Vaše osobní údaje chráníme jako oko v hlavě, proto zpracováváme osobní údaje klientů způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
 3. vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;
 4. v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji Výherců, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Upozorňujeme Vás, že Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu ke zpracování osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu: info@teva.cz. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Provozovatel neměl údaje zpracovávat. Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby Provozovatel takové údaje i nadále zpracovával.

Poučení o Vašich právech

Výherce má právo u Pořadatele jakožto správce osobních údajů:

 1. požadovat přístup k osobním údajům, které Pořadatel zpracovává, čímž se rozumí právo získat od Pořadatele potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
 2. požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
 3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
 4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
 5. získat osobní údaje, které se jí týkají a
  1. které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo
  2. které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a
 6. má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

Pokud Pořadatele obdrží takovou žádost, bude informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pořadatel není v určitých případech stanovených Nařízením povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že Pořadatel zpracovává osobní údaje Výherce neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, Praha, 170 00, Česko, www.uoou.cz, posta@uoou.cz) či má právo požádat o soudní ochranu.

Jak nás můžete kontaktovat:

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., korespondenční Adresa Business park Futurama, Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, email: info@teva.cz, tel.: +420 251 007 111.

8. Společná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně Soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojené.

Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, v rámci Soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.

Soutěžící nese odpovědnost za jakýkoliv obsah, který vkládá do komentáře pod Soutěžní příspěvek na profilu: [doplňte]. Soutěžící odpovídá Pořadateli za veškerou újmu, kterou by tímto případně způsobil třetím osobám. Soutěžící je povinen vkládat do komentáře pod Soutěžní příspěvek pouze takový obsah, k jehož vložení je plně oprávněn, jestliže takovému vložení nebrání žádná práva (práva duševního vlastnictví, osobnostní práva apod.) třetích osob, a dále takový obsah, který není v rozporu s příslušnými právními předpisy České republiky a Slovenska, a to především (avšak nikoliv výlučně) v oblasti regulace reklamy.

Výherce bere na vědomí a vložením obsahu do komentáře pod Soutěžní příspěvek souhlasí, že Pořadatel je oprávněn na facebookovém profiluVibovit CZSK zveřejnit obsah vložený Výhercem pod Soutěžní příspěvek a tento případně dále měnit podle svého uvážení. Pořadatel však není povinen tuto licenci využít.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala Výhercem, např. v důsledku duplicity facebookových účtů, nemá nárok na výhru a je povinna výhru neprodleně vrátit. Pořadatel nenese odpovědnost za žádné technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost sociální sítě Facebook).

Pořadatel dále nenese odpovědnost za možné nedoručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které budou informováni Výherci a za možné nedoručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či Facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření odpovědného pracovníka společnosti provozující sociální síť Facebook.

Tato Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto Soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel. Úplná a závazná pravidla soutěže musí být dostupná na webových stránkách www.vibovit.cz.